Numery archiwalne

KOMUNIZM: system – ludzie – dokumentacja

rocznik naukowy

1 (2012)

Nota wydawnicza

Od Redakcji

 

STUDIA I ARTYKUŁY

Anna Idzikowska–Czubaj: Rock i polityka w PRL-u. Historia trudnej znajomości

Tomasz Osiński: „Sztandar Ludu” w walce z biurokracją w latach 1945–1956

Marcin Kruszyński: Henryk Raabe – organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944–1948)

Dariusz Magier: Pracownicy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w świetle przepisów Biura Politycznego Komitetu Centralnego z 1983 r.

Mariusz Korejwo: Próba systematyzacji podstawowych ogniw PZPR na podstawie olsztyńskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej

Sebastian Drabik: Bilans otwarcia. PZPR w województwie krakowskim w latach 1948–1956 (członkowie)

Wiesław Charczuk: Działalność Koła PPR przy Głównym Urzędzie Cenzury MBP 1945–1947

DOKUMENTY

Mirosław Szumiło: Wspomnienia Romana Zambrowskiego z Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie (1929–1931)

Paweł Libera: Polska Ludowa wobec sprawy Katynia: nieznane dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości (1947–1951)

Marcin Żukowski: Dokumentacja finansowa Komitetów Wojewódzkich PZPR na przykładzie gdańskiej organizacji partyjnej – Instrukcja do preliminarza budżetowego na 1950 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Tony Judt, Zapomniany wiek dwudziesty. Retrospekcje, przeł. P. Marczewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 (Tomasz Siewierski)

Henryk Cimek, Mniejszości narodowe w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2011 (Mirosław Szumiło)

Wiesław Charczuk, „Najpierw popili sobie w urzędzie…”. Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku, Siedlce 2011 (Paweł Borek)

SPRAWOZDANIA

Mirosław Szumiło: Konferencja: „Komuniści, kryptokomuniści, sowieccy poputczycy w II RP. Ludzie, struktury, działalność”, Rzeszów 30 XI – 2 XII 2011 r.

Marcin Żukowski: Konferencja: „Komuniści w międzywojennej Warszawie”, Warszawa 4 XII 2012 r.

KOMUNIZM: System – Ludzie – Dokumentacja

Rocznik Naukowy

2 (2013)

Nota wydawnicza

Od Redakcji

 

STUDIA I ARTYKUŁY

Marcin Kruszyński: O zaangażowaniu kobiet w działalność partii komunistycznej i Ligi Kobiet na przykładzie lubelskiego UMCS z czasów stalinowskich

Daniel Czerwiński: Pierwsi sekretarze komitetu partyjnego Polskiej Partii Robotniczej/Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy WUBP/WUdsBP w Gdańsku w latach 1945–1956

Konrad Ruzik: Teodor Duracz (1883–1943). Szkic do portretu

Tomasz Czarnota: Czesław Wójcik – sekretarz propagandy, nauczyciel, dyrektor przedsiębiorstwa, urzędnik. Kariera „zetempowca”

Rafał Łatka: Propaganda władz PRL wobec drugiej wizyty Jana Pawła II na przykładzie ,,Gazety Krakowskiej”

Sylwia Szyc: „Wieczna braterska przyjaźń”. Oficjalna wizyta Kim Il Sunga w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w maju 1984 roku

Marcin Żukowski: Wybrane aspekty dotyczące PZPR w latach 1948-1990 (liczebność, skład społeczny, dewizowe składki członkowskie i nomenklatura kadr)

Dariusz Magier: Produkcja kancelaryjna wojewódzkiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1975-1990

Marcin Łysko: Aparat biurokratyczny orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej

Michał Bartoszewicz: Ustanowienie Rzecznika Praw Obywatelskich a problemy administracji państwowej w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych XX wieku

Teresa Willenborg: Kampania antysemicka w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1952-1953

Maksym Hurećkyj (Максим Гурецький): Промисловість України: передвоєнна мобілізація (1938–1941 рр.)

Ołeh Murawśkyj (Олег Муравський): Комуністична Партія України у період перебудови: особливості діяльності у західноукраїнських областях (1985-1991 рр.)

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Piotr Cichoracki: U progu ostatniego etapu działalności. Sprawozdanie dla KC KPZB z jesieni 1936 roku

Anna Nowakowska-Wierzchoś: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) – dokumenty programowe

Michał Palczyński: Wokół uranowych mitów. Młodzieżowa brygada pracy PO „Służba Polsce” w Kowarach

Ryszard Czaderna: Organizacja Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej we Wrocławiu na przykładzie: Projektu organizacji pracy w Międzywojewódzkiej Szkole PZPR w Łodzi wraz z diagramami organizacyjnymi Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej w Łodzi i we Wrocławiu z roku 1952

Mirosław Szumiło: Rozmowy Edwarda Gierka z dyplomatami sowieckimi w latach 1963–1965 (dokumenty odnalezione w RGASPI)

RECENZJE I OMÓWIENIA

M. Stanton Evans, Herbert Romerstein, Stalin’s Secret Agents: The Subversion of Roosevelt’s Government, New York 2012 (Marek Jan Chodakiewicz)

Sebastian Drabik, Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975, Kraków 2013 (Rafał Łatka)

Waldemar Jan Dziak, Kim Dzong Un. Kronika życia i walki, Warszawa 2013 (Sylwia Szyc)

SPRAWOZDANIA

Teresa Willenborg: Konferencja: „Was war der Kommunismus? Ideologie und Praxis” („Czym był komunizm? Ideologia i praktyka”), Berlin, 30-31 maja 2013 r.

Mirosław Szumiło, Marcin Żukowski: Konferencja: „Elity komunistyczne w Polsce”, Lublin, 19-20 września 2013 r.

 

KOMUNIZM: System – Ludzie – Dokumentacja

Rocznik Naukowy

3 (2014)

Nota wydawnicza

 

STUDIA I ARTYKUŁY

Paweł Borek: Działalność siedleckiego komitetu wojskowo-rewolucyjnego w sierpniu 1920 roku

Маріанна Пиріг (Marianna Pyrig): Взаємини Комуністичної Партії Західної України та Комуністичної Партії Польщі у 1920-х рр.

Володимир Баран (Wołodymyr Baran): Репресії сталінського режиму щодо Римсько-католицької церкви на Волині і в Східній Галичині у 1939–1941 рр.

Tomasz Trepka: Współzawodnictwo pracy w działalności Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Partii Robotniczej (KW PPR) w Kielcach (1945–1948)

Wiesław Charczuk: Funkcjonowanie kół PPR przy więzieniu Mokotów w Warszawie (1946–1948)

Daniel Czerwiński: Wybory do Sejmu w 1952 roku w województwie gdańskim w ocenie lokalnych władz partyjnych – próba analizy

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Robert Piwko: Ustalanie i opracowanie wodzirejów – organizatorów wrogiej działalności na wsi

Fiodor Jarmolicz: Wypoczynek mieszkańców Leningradu w latach 50-tych

Marcin Żukowski: „Tacy byli”. Pracownicy polityczni KW PZPR w Gdańsku w latach 1978–1979

Sylwia Szyc: Stosunki polsko-północnokoreańskie w latach 80-tych w świetle wybranych dokumentów

RECENZJE I OMÓWIENIA

Lidia Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950–1973, Lublin 2012 (Rafał Łatka)

Malwina Garyga, Dekada Agonii. Komitet Krakowski PZPR w świetle materiałów partyjnych 1981–1990, Warszawa 2014 (Michał Przeperski)

КПСС и ПОРП/СДРП (1989–1991), Редактор: Богдан Музиаль, Ответственные составители: И.М. Шумская i Я.Г. Шумский, Варшава 2014 (Marcin Żukowski)

SPRAWOZDANIA

Marcin Żukowski: Konwersatorium „PZPR w literaturze naukowej”, Łochów 1–2 kwietnia 2014 r.

 

KOMUNIZM: System – Ludzie – Dokumentacja

Rocznik Naukowy

4 (2015)

Nota wydawnicza

 

STUDIA I ARTYKUŁY

Serhij Hładyszuk: Agitacja bolszewicka i ruch komunistyczny na Wołyniu w okresie formowania polskiej administracji (1919–1921)

Ігор Бегей (Ihor Behej): Міжпартійні відносини в Галичині у 1920-х рр. (на прикладі комуністичних та соціалістичних партій)

Ігор Райківський (Ihor Rajkiwśkyj): Перехід галицької УСДП у комуністичний табір на початку 1920-х рр.

Богдан Зек (Bohdan Zek): Радянське підпілля в Луцьку у 1941–1944 рр.

Paweł Tarkowski: Droga ku zjednoczeniu. PPR i PPS w powiecie bialskim w latach 1947–1948

Paweł Markiewicz: Zarządzanie polskim sportem w latach 1944–1948. Studium problemu

Rafał Drabik: Władysław Zdunek. Od „zawodowego rewolucjonisty” do „elementu reakcyjnego”. Biografia działacza partyjnego.

Marcin Kruszyński: Katedry Podstaw Marksizmu – Leninizmu na przykładzie lubelskiego UMCS. Szkic do portretu

Tomasz Czarnota: Gdy u nas w KP była 27. Dywizja… Przypadek akowca na etacie Komitetu Powiatowego PZPR

Mariusz Korejwo: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na Warmii i Mazurach
w latach 1949–1975

Олександра Чура (Ołeksandra Czura): Ставлення Львівського міськкому КПРС-КПУ до реформування господарського комплексу міста в роки перебудови (1985–1991 рр.)

Віталія Дем’янчук (Witalija Demianczuk): Боротьба комуністичної влади з дисидентами в Україні (1987–1989 рр.)

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Sebastian Drabik: Członkowie KPP w krakowskiej PZPR

Sylwia Szyc: Program pomocy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla odbudowy gospodarki Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w świetle wybranych dokumentów

Федор Ярмолич (Fiodor Jarmolicz): Нелегальные концерты в Ленинграде в конце 1940-х – начале 1950-х гг.

Mirosław Szumiło: Elita PZPR w dokumentach dyplomacji sowieckiej z lat 1959–1964

RECENZJE I OMÓWIENIA

Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r, Poznań 2014 (Wiesław Charczuk)

Małgorzata Madej, SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych systemu politycznego PRL w latach 1956-1970. Przykład województwa wrocławskiego, Wrocław 2014 (Rafał Łatka)

Justyna Błażejowska, Cecylia Kuta, Od uległości do niezależności. Literaci i literatura w latach 1944-1989/1990, Kraków 2013 (Rafał Łatka)

Michalina Kieca, Łukasz Kleska, Jezus w teologii wyzwolenia, Rzeszów 2015 (Damian Kutyła)

SPRAWOZDANIA

Marcin Żukowski: Konferencja: „To idzie młodość”. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, Radzyń Podlaski, 28-29 września 2015 r.

KOMUNIZM: System – Ludzie – Dokumentacja

Rocznik Naukowy

5 (2016)

Nota wydawnicza

 

 STUDIA I ARTYKUŁY

Marianna Pyrig: Stosunek ukraińskich partii politycznych Galicji Wschodniej do komunistów (1919-1929)

Журавлёв Александр Алексеевич: К вопросу о политике большевиков в деле установления контроля над высшей школой в 1920-х годах (на примере Петроградского медицинского института).

Michał Sywula: Działalność kół PPR i PZPR w MO województwa gdańskiego w latach 1945–1949

Witold Wasilewski: Władysław Gomułka a sprawa Katynia

Cosmin Budeanca: The Communist Repression against the Families of “The Enemies of the People” in Romania. Case Study of Fr. Nyitrai Mózes

Marcin Żukowski: „Katalog osób rozpracowywanych IPN-KŚZpNP jako źródło do badań nad dziejami NSZZ „Solidarność”: szanse i słabości”

Rafał Łatka: Płaszczyzny wpływu Kościoła na Solidarność (1980-1981)

Jiří Petráš: Československo – Polsko – východní Evropa. Počátek a konec osmdesátých let 20. století v pramenech Jihočeského krajského výboru Komunistické strany Československa v Českých Budějovicích

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Piotr Cichoracki, Aleksander Ilin: Zeznanie młodego komunisty. Przyczynek do pierwszej fazy dziejów KPZB.

Daniel Czerwiński: „Obecnie zainteresowanie się obywatelem wymaga dowodów …”. Analiza pracy organów bezpieczeństwa podczas egzekutywy KW PZPR w Gdańsku 9 marca 1956 r.

Mirosław Szumiło: Władysław Matwin w dokumentach sowieckich

Michał Sempołowicz: Przygotowania propagandowe do wizyty Leonida Breżniewa w Warszawie 11-12 maja 1973 r. w świetle telegramów ze zbiorów RGASPI

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jan Szumski, Polityka a historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016, ss. 429 (Filip Gończyński-Jussis)

Michalina Kieca, Łukasz Kleska, Socjalizm utopijny Henri’ego Saint-Simona, Roberta Owena i Charlesa Fouriera, Wydawnictwo Łukasz Kleska, Rzeszów 2015, ss. 134. (Damian Kutyła)

Grażyna Wosińska, Zbrodnia czy wyrok na zdrajcy, Gdynia; Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2015, s. 304. (Andrzej Szczypka)

SPRAWOZDANIA

Paweł Sztama: Konferencja naukowo-edukacyjna: „Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski. Prawda czy kłamstwo”

ISSN 2299-890X
Libra_logo
grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

facebook

facebook