Szósty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się szósty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

SPIS TREŚCI

Studia i artykuły

 • Karol Sacewicz: Komintern w świetle polskiej publicystyki przeciwkomunistycznej II Rzeczypospolitej. Przyczynek do badań nad polskim antykomunizmem
  Comintern in the light of Polish anti-Communist journalism during the Second Polish Republic. A springboard to the study of Polish anti-Communism
 • Paweł Tarkowski: Życie polityczne i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w powiecie bialskim
  Biała Podlaska County: political life and election to the Legislative Sejm in 1947
 • Krzysztof Andrzej Kierski: Komuniści w powiecie ciechanowskim w II Rzeczypospolitej
  Communists in Ciechanów County during the Second Polish Republic
 • Rafał Łatka: Przebieg negocjacji związanych z drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny – próba syntetycznego spojrzenia
  The course of negotiations over Pope John Paul II’s second pilgrimage to Poland. An attempt at synthesizing
 • Sylwia Maleszak: Działalność społeczno-polityczna Ligi Kobiet w województwie lubelskim w latach 1945–1957
  Social and political activities of the Women’s League in Lublin Voivodeship in the period of 1945–1957
 • Arkadiusz Kutkowski: Prokurator ze skazą. Przyczynki do biografii Henryka Podlaskiego
  A flawed prosecutor. A springboard to Henryk Podlaski’s biography
 • Paweł Sztama: Adama Humera życie przed bezpieką. Przyczynek do biografii
  Adam Humer: his life before the Communist security apparatus. A springboard for a biography
 • Sebastian Drabik: Władysław Machejek – partyjny literat
  Władysław Machejek – the Party’s literary man
 • Tomasz Czarnota: Zabezpieczenie tajemnicy partyjnej i państwowej w pracy aparatu PZPR w świetle przepisów wydanych w 1973 r. przez Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie
  Securing party and state secrets in the Polish United Workers’ Party apparatus in the light of the regulations issued in 1973 by the Polish United Workers’ Party’s Voivodeship Committee in Lublin
 • Przemysław Benken: Ideologia dżucze w wybranych dokumentach polskiej dyplomacji z lat osiemdziesiątych z zasobu Archiwum Akt Nowych i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  The Juche ideology in selected Polish diplomatic documents from the 1980s, from the resources of the Archive of New Records and the Archive of the Institute of National Remembrance

Materiały i dokumenty

 • Dawid Zagził: „…można powiedzieć, że jest pod psem”. Początki instalowania systemu władzy na Warmii i Mazurach na przykładzie powiatu mrągowskiego. Sprawozdanie z 28 lipca 1945 r.

Recenzje i omówienia

 • Sylwia Szyc: Mózes Csoma From North Korea to Budapest: North Korean Students in the Hungarian Revolution in 1956, Wydawnictwo Jipmoon Dang, Seoul 2016, ss. 187
 • Przemysław Mrówka: Robert Walenciak, Modzelewski–Werblan. Polska Ludowa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017, ss. 560

Sprawozdania

 • Daniel Czerwiński: Sprawozdanie z konferencji „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”

 

 

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

Szanowni Państwo!

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (nadsyłanie artykułów do 15 września 2018)

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (6 ptk. w wykazie MNiSzW z 2016 r.), wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zaprasza do nadsyłania tekstów do siódmego numeru czasopisma.

Artykuły należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (sylwia.szyc@ipn.gov.pl), w terminie do 15 września 2018 r.

 

Konferencja Naukowa: Inteligencja w Polsce w latach 1914-1989. Ewolucja struktury, roli i postaw

26-28 września 2017 r.

Oddział lubelski Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Wodopojna 2

Organizatorzy:  Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Instytutem Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program konferencji

 

26 września

 

9.30-10.00  otwarcie konferencji

I.

Prowadzenie: dr hab. Mirosław Szumiło (IPN/UMCS)

10.00-10.20 prof. Maciej Janowski (IH PAN), Formowanie się etosu inteligenta oraz inteligencji jako warstwy społecznej

10.20-10.40 prof. Andrzej Nowak (IH PAN), Cywilizacyjna i społeczna rola inteligencji w Polsce w II połowie XIX wieku  i na początku XX

10.40-11.00 prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW), Dyskusja wokół misji inteligencji polskiej w II RP

11.00-11.20 prof. Janusz Żarnowski (IH PAN), Inteligencja jako warstwa społeczna przed wojną oraz jej losy w dobie powojennej

11.20-11.40 prof. Tomasz Zarycki (UW), dr Tomasz Warczok (UW), Ewolucja statusu i wewnętrznej struktury elit polskiej inteligencji w XX wieku świetle teorii „pola władzy” Pierre’a Bourdieu

 

11.40-12.10  dyskusja

12.10-12.30 przerwa kawowa

 

II.

Prowadzenie: prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

12.30-12.50 prof. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN), Inteligencja polska w II Rzeczypospolitej między misją społeczną,  służbą państwu i karierą

12.50-13.10 prof. Tadeusz Epsztein (IH PAN), Ziemiaństwo a inteligencja w II Rzeczypospolitej

13.10-13.30 prof. Konrad Zieliński (UMCS)Różne oblicza inteligencji żydowskiej w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do 1939 r.

13.30-13.50 prof. Małgorzata Gmurczyk – Wrońska (IH PAN), Środowisko prawnicze w okresie międzywojennym

13.50-14.10 dr Karol Sacewicz (IPN), Inteligencja polska II RP wobec komunizmu. Zarys problemu

14.10-14.30 dr Sebastian Piątkowski (IPN)Eksterminacja inteligencji polskiej pod okupacją

niemiecką

 

14.30-15.00 dyskusja

15.00-16.00 przerwa obiadowa

 

III

Prowadzenie: prof. Janusz Wrona (UMCS)

16.00-16.20 dr Jarosław Chodak (UMCS), Aspiracje zawodowe czy statusowe? Procesy awansu do warstwy inteligencji w latach 1944-1989

16.20-16.40 dr Krzysztof Popiński (UE we Wrocławiu), System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945 r.

16.40-17.00 prof. Patryk Pleskot (IPN/PWSZ w Oświęcimiu), Ponad żelazną kurtyną. Problematyka zachodnich wpływów intelektualnych w komunistycznej Polsce (na przykładzie kontaktów polskich historyków z Francją)

17.00-17.20 prof. Krzysztof Kosiński (IH PAN), „Pan od polskiego”. Ireneusz Gugulski (1935-1990) – nauczyciel i wychowawca (Przyczynek do historii inteligencji w PRL)

17.20-17.40 dr Katarzyna Zawadka (IPN), Jak próbowano wykształcić nowego inteligenta- z dziejów szkolnictwa partyjnego PZPR

17.40-18.00 dr Daniel Przastek (UW), Między niezależnością a podporządkowaniem. Środowisko teatru w okresie Polski Ludowej

 

18.00-18.30 dyskusja

 

27 września

IV

Prowadzenie: dr hab. Marcin Kruszyński (IPN)

9.00-9.20 dr Małgorzata Ptasińska (IPN/UW)Inteligencja II RP na emigracji po 1939 r.

9.20-9.40 dr Sebastian Ligarski (IPN), Aparat przemocy PRL wobec środowisk twórczych

9.40-10.00 dr hab. Mirosław Szumiło, (IPN/UMCS), Inteligencja w Komitecie Centralnym PZPR

10.00-10.20 prof. Jan Żaryn (IPN/UKSW), Księża jako warstwa polskiej inteligencji (wiek XX)

10.20-10.40 dr Rafał Łatka (IPN), Prymas Wyszyński a inteligencja katolicka 1970-1981

 

10.40-11.10 dyskusja

11.10-11.30 przerwa kawowa

 

V

Prowadzenie: dr Konrad Rokicki (IPN/WUM)

11.30-11.50 prof. Jędrzej Chumiński (UE we Wrocławiu), „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych – analiza społeczno-demograficzna (1945-1956)

11.50-12.10 prof. Tadeusz Rutkowski (UW), Kształtowanie nowego modelu humanisty w Polsce Ludowej w latach 1948-1956 i jego efekty

12.10-12.30 prof. Janusz Wrona (UMCS), Stronnictwo Demokratyczne jako przystań dla inteligencji

12.30-12.50  dr Małgorzata Choma – Jusińska (IPN), Kreatorzy czy hamulcowi?  Rola inteligencji w działalności środowisk opozycyjnych w PRL

12.50-13.10 Michał Przeperski (IPN), Wentyl bezpieczeństwa czy wewnętrzna opozycja? Środowisko tygodnika „Polityka” 1957-1981

13.10-13.30 dr Marek Jedynak (IPN), Z szeregów Armii Krajowej do naukowych gabinetów. Studium przypadków, karier i dokonań

 

13.30-14.00 dyskusja

14.00-15.00 przerwa obiadowa

 

VI

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (IPN, IH PAN)

15.00-15.20 dr Konrad Rokicki (IPN/WUM), Środowisko medyczne

15.20-15.40 dr hab. Cecylia Leszczyńska (UW), Prezesi, dyrektorzy, urzędnicy: kadry bankowe II RP i PRL

15.40-16.00 prof. Tomasz Sobczak (ZUT w Szczecinie), Ekonomiści w życiu publicznym II Rzeczypospolitej

16.00-16.20 dr Agata Kusto (UMCS), Od animatora do aktywisty. Wybrane postawy powojennych badaczy folkloru muzycznego  na Lubelszczyźnie

16.20-16.40 dr Elżbieta Romanowska (IPN), Kariera zawodowa prokuratorów w Polsce w latach 1919-1989

16.40-17.00 dr Huber Wilk (IH PAN), Kontynuacja czy nowy start. Inteligencja techniczna w powojennym przemyśle motoryzacyjnym (1945-1970)

 

17.00-17.30 dyskusja

17.30-18.00 przerwa kawowa

 

18.00-20.00  panel dyskusyjny: Rola inteligencji w życiu społecznym i politycznym w Polsce XX wieku:

Moderator: dr hab. Marcin Kruszyński (IPN)

Uczestnicy: prof. Jerzy Eisler (IPN/IH PAN)

prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

prof. Jan Pomorski (UMCS)

 

 

28 września

VII

Prowadzenie: dr Ewelina Szpak (IH PAN)

9.30-9.50 prof. Dorota Skotarczak (UAM), Awans społeczny i drogi wejścia do inteligencji w kinie II RP i PRL

9.50-10.10 dr Karolina Bittner (IPN), Kultura materialna polskiej inteligencji

10.10-10.30 dr Tomasz Osiński (IPN), Inteligencja w krzywym zwierciadle rysunków satyrycznych (1918-1989)

10.30-10.50 dr hab. Marcin Kruszyński (IPN), Marksistowsko-leninowski wzorzec inteligencji i jego propagowanie w edukacji szkolnej w PRL

10.50-11.10 dr Paweł Warot (IPN), Czy postkomunistyczna przeszłość była motorem awansu i kariery inteligencji po 1989 r.? Przykład Warmii i Mazur

 

11.10-11.40 dyskusja

11.40-12.10 przerwa kawowa

VIII

Prowadzenie: dr Tomasz Osiński (IPN)

12.10-12.30 dr Ewelina Szpak (IH PAN), Nie tylko dr Ewa – przedstawiciele służby zdrowia w środowisku wiejskim po 1945 r.

12.30-12.50 prof. Grzegorz Miernik (UJK), Nauczyciel wiejski w stalinizmie; przypadek Kielecczyzny

12.50-13.10 dr Sylwia Straszak-Chandoha (UE we Wrocławiu), dr Adriana Merta- Staszczak (Politechnika Wrocławska), Inteligencja wiejska na Dolnym Śląsku w latach  1945-1989

13.10-13.30 dr hab. Małgorzata Machałek (USz), Kadry dla rolnictwa – między ideologią a pragmatyką?

13.30-13.50 dr Marcin Stasiak (UJ), „Pan od fikołków”? Nauczyciel wychowania fizycznego jako przedstawiciel „nowej inteligencji” na polskiej prowincji po 1945 roku

 

13.50-14.30 dyskusja

14.30 zakończenie konferencji

Przedłużenie naboru tekstów do szóstego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” informuje o przedłużeniu do 15 października 2017 r. terminu nadsyłania tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do szóstego numeru czasopisma.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów, w szczególności dołączenie do artykułów i materiałów źródłowych streszczeń, słów kluczowych i bibliografii.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres mailowy: sylwia.szyc@ipn.gov.pl

Rocznik naukowy „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” czasopismem lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

Szanowni Państwo,
Miło mi poinformować, że rocznik naukowy „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” stał się czasopismem lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pismo to, wydawane od 2012 r., poświęcone jest szeroko rozumianym zagadnieniom funkcjonowania partii komunistycznej w Polsce oraz Związku Radzieckim i krajach tzw. bloku wschodniego.
Nowy skład redakcji oraz rada naukowa periodyku wygląda w sposób następujący:
Redakcja:
dr hab. Marcin Kruszyński (redaktor naczelny)
dr hab. Dariusz Magier (redaktor tematyczny)
dr hab. Jacek W. Wołoszyn (redaktor tematyczny)
Monika Mackiewicz (redaktor językowy)
Sylwia Szyc (sekretarz redakcji)
Rada Naukowa:
prof. Wołodymyr Baran (Wołynśkyj Nacjonalnyj Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina)
prof. Marek Chodakiewicz (The Institute of World Politics, Waszyngton, USA)
prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Eisler (Instytut Historii PAN/Instytut Pamięci Narodowej)
dr hab. Mirosław Golon (prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń/Instytut Pamięci Narodowej)
dr hab. Bogdan Musiał (Niemcy)
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN)
prof. Stephen Wheatcroft (The University of Melbourne, Australia)
prof. Sorin Radu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)
prof. John Connelly (The University of Berkeley, USA)
prof. Ludmiła Nikołajewna Mazur (Uralski Uniwersytet Federalny, Jekaterynburg, Federacja Rosyjska)
dr hab. Mirosław Szumiło (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin)

Redakcja rocznika ogłasza nabór tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do kolejnego numeru czasopisma.
Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (sylwia.szyc@ipn.gov.pl), w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

Piąty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

21 marca 2017 r. ukazał się piąty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” (rocznik 2016). Zachęcamy do lektury!

Redakcja

Nabór tekstów do piątego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” ogłasza nabór tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do piątego numeru czasopisma, który ukaże się jesienią bieżącego roku.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na mail redakcji (redakcja@komunizm.net.pl) lub szumilo75@gmail.com, w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

Redakcja

Czwarty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

28 grudnia 2015 r. ukazał się czwarty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.
Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo znalazło się na liscie B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych za rok 2015, otrzymując 6 punktów.

Redakcja

Przedłużenie naboru tekstów do czwartego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” informuje o przedłużeniu do 31 sierpnia 2015 r. terminu nadsyłania tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do czwartego numeru czasopisma.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów, w szczególności dołączenie do artykułów i materiałów źródłowych streszczeń, słów kluczowych i bibliografii.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na mail redakcji (redakcja@komunizm.net.pl) lub: szumilo75@gmail.com.

Redakcja

Konferencja Naukowa: „TO IDZIE MŁODOŚĆ”. MŁODZIEŻ W IDEOLOGII I PRAKTYCE KOMUNIZMU

Konferencja Naukowa:

„TO IDZIE MŁODOŚĆ”. MŁODZIEŻ W IDEOLOGII I PRAKTYCE KOMUNIZMU

Radzyń Podlaski, 28-29 września 2015 r.

Organizatorzy:  Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, Archiwum Państwowe w Lublinie

Oddział w Radzyniu Podlaskim

Program konferencji

ISSN 2299-890X
Libra_logo
Lipiec 2018
P W Ś C P S N
« Cze    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031