gsgalezowski

Konferencja Naukowa: Inteligencja w Polsce w latach 1914-1989. Ewolucja struktury, roli i postaw

26-28 września 2017 r.

Oddział lubelski Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Wodopojna 2

Organizatorzy:  Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Instytutem Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program konferencji

 

26 września

 

9.30-10.00  otwarcie konferencji

I.

Prowadzenie: dr hab. Mirosław Szumiło (IPN/UMCS)

10.00-10.20 prof. Maciej Janowski (IH PAN), Formowanie się etosu inteligenta oraz inteligencji jako warstwy społecznej

10.20-10.40 prof. Andrzej Nowak (IH PAN), Cywilizacyjna i społeczna rola inteligencji w Polsce w II połowie XIX wieku  i na początku XX

10.40-11.00 prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW), Dyskusja wokół misji inteligencji polskiej w II RP

11.00-11.20 prof. Janusz Żarnowski (IH PAN), Inteligencja jako warstwa społeczna przed wojną oraz jej losy w dobie powojennej

11.20-11.40 prof. Tomasz Zarycki (UW), dr Tomasz Warczok (UW), Ewolucja statusu i wewnętrznej struktury elit polskiej inteligencji w XX wieku świetle teorii „pola władzy” Pierre’a Bourdieu

 

11.40-12.10  dyskusja

12.10-12.30 przerwa kawowa

 

II.

Prowadzenie: prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

12.30-12.50 prof. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN), Inteligencja polska w II Rzeczypospolitej między misją społeczną,  służbą państwu i karierą

12.50-13.10 prof. Tadeusz Epsztein (IH PAN), Ziemiaństwo a inteligencja w II Rzeczypospolitej

13.10-13.30 prof. Konrad Zieliński (UMCS)Różne oblicza inteligencji żydowskiej w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do 1939 r.

13.30-13.50 prof. Małgorzata Gmurczyk – Wrońska (IH PAN), Środowisko prawnicze w okresie międzywojennym

13.50-14.10 dr Karol Sacewicz (IPN), Inteligencja polska II RP wobec komunizmu. Zarys problemu

14.10-14.30 dr Sebastian Piątkowski (IPN)Eksterminacja inteligencji polskiej pod okupacją

niemiecką

 

14.30-15.00 dyskusja

15.00-16.00 przerwa obiadowa

 

III

Prowadzenie: prof. Janusz Wrona (UMCS)

16.00-16.20 dr Jarosław Chodak (UMCS), Aspiracje zawodowe czy statusowe? Procesy awansu do warstwy inteligencji w latach 1944-1989

16.20-16.40 dr Krzysztof Popiński (UE we Wrocławiu), System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945 r.

16.40-17.00 prof. Patryk Pleskot (IPN/PWSZ w Oświęcimiu), Ponad żelazną kurtyną. Problematyka zachodnich wpływów intelektualnych w komunistycznej Polsce (na przykładzie kontaktów polskich historyków z Francją)

17.00-17.20 prof. Krzysztof Kosiński (IH PAN), „Pan od polskiego”. Ireneusz Gugulski (1935-1990) – nauczyciel i wychowawca (Przyczynek do historii inteligencji w PRL)

17.20-17.40 dr Katarzyna Zawadka (IPN), Jak próbowano wykształcić nowego inteligenta- z dziejów szkolnictwa partyjnego PZPR

17.40-18.00 dr Daniel Przastek (UW), Między niezależnością a podporządkowaniem. Środowisko teatru w okresie Polski Ludowej

 

18.00-18.30 dyskusja

 

27 września

IV

Prowadzenie: dr hab. Marcin Kruszyński (IPN)

9.00-9.20 dr Małgorzata Ptasińska (IPN/UW)Inteligencja II RP na emigracji po 1939 r.

9.20-9.40 dr Sebastian Ligarski (IPN), Aparat przemocy PRL wobec środowisk twórczych

9.40-10.00 dr hab. Mirosław Szumiło, (IPN/UMCS), Inteligencja w Komitecie Centralnym PZPR

10.00-10.20 prof. Jan Żaryn (IPN/UKSW), Księża jako warstwa polskiej inteligencji (wiek XX)

10.20-10.40 dr Rafał Łatka (IPN), Prymas Wyszyński a inteligencja katolicka 1970-1981

 

10.40-11.10 dyskusja

11.10-11.30 przerwa kawowa

 

V

Prowadzenie: dr Konrad Rokicki (IPN/WUM)

11.30-11.50 prof. Jędrzej Chumiński (UE we Wrocławiu), „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych – analiza społeczno-demograficzna (1945-1956)

11.50-12.10 prof. Tadeusz Rutkowski (UW), Kształtowanie nowego modelu humanisty w Polsce Ludowej w latach 1948-1956 i jego efekty

12.10-12.30 prof. Janusz Wrona (UMCS), Stronnictwo Demokratyczne jako przystań dla inteligencji

12.30-12.50  dr Małgorzata Choma – Jusińska (IPN), Kreatorzy czy hamulcowi?  Rola inteligencji w działalności środowisk opozycyjnych w PRL

12.50-13.10 Michał Przeperski (IPN), Wentyl bezpieczeństwa czy wewnętrzna opozycja? Środowisko tygodnika „Polityka” 1957-1981

13.10-13.30 dr Marek Jedynak (IPN), Z szeregów Armii Krajowej do naukowych gabinetów. Studium przypadków, karier i dokonań

 

13.30-14.00 dyskusja

14.00-15.00 przerwa obiadowa

 

VI

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (IPN, IH PAN)

15.00-15.20 dr Konrad Rokicki (IPN/WUM), Środowisko medyczne

15.20-15.40 dr hab. Cecylia Leszczyńska (UW), Prezesi, dyrektorzy, urzędnicy: kadry bankowe II RP i PRL

15.40-16.00 prof. Tomasz Sobczak (ZUT w Szczecinie), Ekonomiści w życiu publicznym II Rzeczypospolitej

16.00-16.20 dr Agata Kusto (UMCS), Od animatora do aktywisty. Wybrane postawy powojennych badaczy folkloru muzycznego  na Lubelszczyźnie

16.20-16.40 dr Elżbieta Romanowska (IPN), Kariera zawodowa prokuratorów w Polsce w latach 1919-1989

16.40-17.00 dr Huber Wilk (IH PAN), Kontynuacja czy nowy start. Inteligencja techniczna w powojennym przemyśle motoryzacyjnym (1945-1970)

 

17.00-17.30 dyskusja

17.30-18.00 przerwa kawowa

 

18.00-20.00  panel dyskusyjny: Rola inteligencji w życiu społecznym i politycznym w Polsce XX wieku:

Moderator: dr hab. Marcin Kruszyński (IPN)

Uczestnicy: prof. Jerzy Eisler (IPN/IH PAN)

prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

prof. Jan Pomorski (UMCS)

 

 

28 września

VII

Prowadzenie: dr Ewelina Szpak (IH PAN)

9.30-9.50 prof. Dorota Skotarczak (UAM), Awans społeczny i drogi wejścia do inteligencji w kinie II RP i PRL

9.50-10.10 dr Karolina Bittner (IPN), Kultura materialna polskiej inteligencji

10.10-10.30 dr Tomasz Osiński (IPN), Inteligencja w krzywym zwierciadle rysunków satyrycznych (1918-1989)

10.30-10.50 dr hab. Marcin Kruszyński (IPN), Marksistowsko-leninowski wzorzec inteligencji i jego propagowanie w edukacji szkolnej w PRL

10.50-11.10 dr Paweł Warot (IPN), Czy postkomunistyczna przeszłość była motorem awansu i kariery inteligencji po 1989 r.? Przykład Warmii i Mazur

 

11.10-11.40 dyskusja

11.40-12.10 przerwa kawowa

VIII

Prowadzenie: dr Tomasz Osiński (IPN)

12.10-12.30 dr Ewelina Szpak (IH PAN), Nie tylko dr Ewa – przedstawiciele służby zdrowia w środowisku wiejskim po 1945 r.

12.30-12.50 prof. Grzegorz Miernik (UJK), Nauczyciel wiejski w stalinizmie; przypadek Kielecczyzny

12.50-13.10 dr Sylwia Straszak-Chandoha (UE we Wrocławiu), dr Adriana Merta- Staszczak (Politechnika Wrocławska), Inteligencja wiejska na Dolnym Śląsku w latach  1945-1989

13.10-13.30 dr hab. Małgorzata Machałek (USz), Kadry dla rolnictwa – między ideologią a pragmatyką?

13.30-13.50 dr Marcin Stasiak (UJ), „Pan od fikołków”? Nauczyciel wychowania fizycznego jako przedstawiciel „nowej inteligencji” na polskiej prowincji po 1945 roku

 

13.50-14.30 dyskusja

14.30 zakończenie konferencji

Przedłużenie naboru tekstów do szóstego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” informuje o przedłużeniu do 15 października 2017 r. terminu nadsyłania tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do szóstego numeru czasopisma.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów, w szczególności dołączenie do artykułów i materiałów źródłowych streszczeń, słów kluczowych i bibliografii.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres mailowy: sylwia.szyc@ipn.gov.pl

Wiadomość

23.12.2013

Szanowni Państwo!

Niniejszym oddajemy do dyspozycji czytelników drugi numer naszego czasopisma, którego wydawcą jest Sekcja badań nad partią komunistyczną, działająca w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. Z satysfakcją odnotowujemy, iż pierwszy numer, który ukazał się rok temu, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dzięki temu nasz rocznik rozwinął się objętościowo i tematycznie. Pozyskaliśmy autorów zagranicznych – z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
W tym numerze zamieszczamy 13 artykułów, 5 publikacji dokumentów źródłowych oraz 3 recenzje i 2 sprawozdania z konferencji naukowych.

Redakcja

11.02.2013

Nakładem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego ukazała się książka
Dariusza Magiera pt. „System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990”
Zamówienia można składać na adres e-mail: rasil@home.pl

okladka1

 

 

Badania nad dziejami PZPR, która w latach 1949-1989 stanowiła rzeczywiste centrum władzy politycznej w Polsce, wciąż znajdują się w fazie początkowej, czego najlepszym dowodem wydaje się fakt, że nie doczekaliśmy się dotąd ani jednej pracy aspirującej do miana całościowej syntezy historii PZPR. Do jej powstania przybliża nas jednak wciąż rosnąca liczba opracowań dotyczących różnych aspektów działalności PZPR zarówno w całej Polsce, jak i w jej poszczególnych regionach. Do tej ostatniej kategorii należy praca dra Dariusza Magiera, dotycząca funkcjonowania aparatu PZPR w województwie bialskopodlaskim. Co jednak warte podkreślenia, Autor nie ograniczył się w niej do ściśle regionalnego kontekstu i podjął ambitną próbę uzupełnienia obrazu bialskopodlaskiej organizacji o szerszy kontekst dotyczący całego dziejów ruchu komunistycznego.

 

Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński)

 

Organizm PZPR nie był dotąd poddany całościowej analizie. Jego struktura, jeśli była opisywana, to fragmentarycznie, wycinkowo. Te badania są wciąż na etapie wstępnym, inaczej niż dzieje polityczne, dzieje ideologii, itd. Historiografia rodzima (dotycząca lat 1944-1990), opisawszy w zadowalający sposób momenty przełomów, ma za sobą pierwsze syntezy epoki, sięga już po tematy specyficzne: społeczne, ekonomiczne… . I bardzo dobrze! Niemniej „fabryka PZPR” w dużej mierze pozostaje nierozpoznana; nie jako źródło władzy, lecz jako instytucja, z całym bogactwem wewnętrznych procedur, układów organizacyjnych, zależności hierarchicznych.

Dariusz Magier – fachowiec, archiwista przecież – wyszedł z punktu analizy systemu kancelaryjnego, w trakcie którego stopniowo rozszerzał swoje badania – tak, że z suchej rozprawki archiwalnej powstało znakomite opracowanie o strukturze najważniejszego tworu instytucjonalnego Polski drugiej połowy XX wieku.

 

dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

06.07.2012

OGŁOSZENIE

            Od wielu lat prowadzone są badania naukowe nad systemem komunistycznym w Polsce i innych państwach. Powstały na ten temat setki, a nawet tysiące różnorodnych publikacji. Jednakże wciąż nie dysponujemy pełnym obrazem tego totalitarnego systemu. Jak dotąd w naszym kraju nie  istniało też specjalistyczne czasopismo, poświęcone tylko i wyłącznie historii komunizmu. W związku z tym grupa entuzjastów zajmujących się powyższą problematyką postanowiła powołać do życia niezależne internetowe pismo naukowe, w postaci rocznika: „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”. W dłuższej perspektywie ma ono pełnić rolę integrującą środowisko badaczy, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wydawcą czasopisma jest Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce, działająca w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. 20 grudnia 2012 r. ukazał się pierwszy numer rocznika, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu czasopisma wszystkich badaczy zainteresowanych dziejami komunizmu w Polsce, Europie i na świecie. Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy redakcji artykułów, tekstów źródłowych i recenzji, sformatowanych według reguł podanych w informacji dla autorów. Zapraszamy również do współtworzenia naszej strony internetowej http://www.komunizm.net.pl, poprzez nadsyłanie informacji o konferencjach, nowych publikacjach i innych wydarzeniach naukowych dotyczących tematyki komunizmu, a także publikowanych wcześniej własnych artykułów do działu „Czytelnia”.

ISSN 2299-890X
Libra_logo
Maj 2018
P W Ś C P S N
« Sie    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031