gsgalezowski

Promocja 7. numeru rocznika naukowego „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”

W dn. 6 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się promocja 7. numeru rocznika naukowego „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja”. W dyskusji poświęconej inteligencji, jako warstwie społecznej w Polsce w XX w., udział wzięli: prof. Agnieszka Kolasa-Nowak (Instytut Socjologii UMCS) oraz prof. Janusz Wrona (Instytut Historii UMCS). Spotkanie poprowadził dr hab. Marcin Kruszyński, naczelnik OBBH IPN w Lublinie oraz redaktor naczelny.

Siódmy numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się siódmy numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

nr 7 (2018)

SPIS TREŚCI

 • Od Redakcji

I. Studia

 • Janusz Żarnowski
  Inteligencja jako warstwa społeczna w Polsce (od 1918 r. do współczesności)
  The intelligentsia as a social stratum in Poland (from 1918 to the present day)
 • Konrad Zieliński
  Oblicza inteligencji żydowskiej w Polsce w XIX i XX wieku (do 1939 r.)
  The Jewish intelligentsia in the 19–20th century Poland (until 1939)
 • Jędrzej Chumiński
  „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych – analiza społecznodemograficzna (1945–1956)
  “New intelligentsia” in Polish industrial plants. A socio-demographic analysis (1945–1956)
 • Hubert Wilk
  Kontynuacja czy nowy start? Inteligencja techniczna w powojennym przemyśle motoryzacyjnym (1945–1970)
  The continuation or a new start? Technical intelligence in the post-war automotive industry (1945–1970)
 • Janusz Wrona
  Stronnictwo Demokratyczne jako przystań inteligencji
  The Alliance of Democrats: a haven for the intelligentsia
 • Krzysztof Kosiński
  Ireneusz Gugulski (1935–1989). Nauczyciel (przyczynek do historii inteligencji w PRL)
  Ireneusz Gugulski (1935–1989) – a teacher. A springboard to a history of the intelligentsia in the Polish People’s Republic

II. Varia

 • Kamil Borecki
  Reakcja obozu narodowego na obchody „czerwonego dnia” 1 sierpnia 1929 roku na podstawie prasy
  The national camp’s press on the “red day” celebrations of August 1, 1929
 • Witold Bagieński
  Wacław Komar – przyczynek do biografii (lata 1909–1945)
  Wacław Komar: a springboard to a biography (from 1909 to 1945)
 • Krzysztof Łagojda
  Polska Partia Robotnicza na ziemi kłodzkiej i jej droga do władzy (1945–1948)
  Polish Workers’ Party on the Kłodzko Land. Personnel and operation in the years 1945–1948
 • Mateusz Szłapka
  Działalność biskupa Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego Józefa Padewskiego w świetle dokumentów zgromadzonych w zasobie Archiwum IPN w latach 1946–1951
  The state security apparatus and bishop Józef Padewski from the Polish National Catholic Church (1945–1951)
 • Patryk Pleskot
  Oskarżyć i potępić. Przebieg rozprawy przeciw Zygmuntowi Augustyńskiemu (i innym) z 1947 r. jako przykład procesu politycznego z okresu początków stalinizmu w Polsce
  To accuse and to condemn. The course of the 1947 trial of Zygmunt Augustyński (and others) as an example of a political staging
 • Karolina Bittner
  „Poznań został poza nami / My w Rawiczu za kratami”. Codzienność w obozach NKWD i Zakładzie Karnym w Rawiczu w świetle poezji więziennej
  “Poznań left behind / We’re in Rawicz, confined.” Everyday life in the NKVD camps and the Rawicz Prison in prison poetry
 • Tomasz Czarnota
  Personel kancelaryjny Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Lublinie w latach 1944–1956

III. Recenzje

 • Michał Przeperski
  Jerzy Kochanowski, Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, Kraków 2017, 448 ss.
 • Marek Białokur
  Nikołaj Iwanow, Komunizm po polsku. Historia komunizacji Polski widziana z Kremla, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 464 ss.
 • Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
  Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia: działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, 322 ss.
 • Paweł Sztama
  Krzysztof Lesiakowski, Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947, Łódź 2017, 224 ss.
 • Grzegorz Wołk
  Głos niepodległości. Wybór publicystyki środowiska czasopisma „Głos” 1977–1989, teksty zebrała i oprac. J. Błażejowska, wstęp R. Terlecki, Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków 2016, 431 ss.

IV. Edycje źródłowe

 • Ewa Rzeczkowska 
  „Przebrała się bowiem pewna miara nieprawości, lekceważenia woli społeczeństwa i amoralności w działaniu niektórych ogniw władzy państwowej, stawiających się ponad wszelkim prawem”…
 • Monika Komaniecka-Łyp 
  Podsłuchy zgodnie z prawem. Przepisy o wykorzystywaniu środków technicznych w pracy operacyjnej jako akty wykonawcze do Ustawy z 14 lipca 1983 r. o Urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych
 • Adam Zítek
  Raporty o Polsce. Z materiałów Wydziału Ewidencyjnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji

V. Sprawozdania z konferencji

 • Wirginia Węglińska
  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dąbrowszczacy w trzech odsłonach: wojna domowa, II wojna światowa, PRL”, Gdańsk, 26–28 czerwca 2018 r.​

►​Prezentacja 7 numeru rocznika w  Warszawie – 6 maja 2019. Zapis transmisji na kanale IPNtv

Ogłoszenie o naborze tekstów

Redakcja ogłasza nabór tekstów do kolejnego numeru rocznika naukowego „Komunizm”.

Poniżej szczegółowe informacje w języku polskim i angielskim:

Szósty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się szósty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

SPIS TREŚCI

Studia i artykuły

 • Karol Sacewicz: Komintern w świetle polskiej publicystyki przeciwkomunistycznej II Rzeczypospolitej. Przyczynek do badań nad polskim antykomunizmem
  Comintern in the light of Polish anti-Communist journalism during the Second Polish Republic. A springboard to the study of Polish anti-Communism
 • Paweł Tarkowski: Życie polityczne i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w powiecie bialskim
  Biała Podlaska County: political life and election to the Legislative Sejm in 1947
 • Krzysztof Andrzej Kierski: Komuniści w powiecie ciechanowskim w II Rzeczypospolitej
  Communists in Ciechanów County during the Second Polish Republic
 • Rafał Łatka: Przebieg negocjacji związanych z drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny – próba syntetycznego spojrzenia
  The course of negotiations over Pope John Paul II’s second pilgrimage to Poland. An attempt at synthesizing
 • Sylwia Maleszak: Działalność społeczno-polityczna Ligi Kobiet w województwie lubelskim w latach 1945–1957
  Social and political activities of the Women’s League in Lublin Voivodeship in the period of 1945–1957
 • Arkadiusz Kutkowski: Prokurator ze skazą. Przyczynki do biografii Henryka Podlaskiego
  A flawed prosecutor. A springboard to Henryk Podlaski’s biography
 • Paweł Sztama: Adama Humera życie przed bezpieką. Przyczynek do biografii
  Adam Humer: his life before the Communist security apparatus. A springboard for a biography
 • Sebastian Drabik: Władysław Machejek – partyjny literat
  Władysław Machejek – the Party’s literary man
 • Tomasz Czarnota: Zabezpieczenie tajemnicy partyjnej i państwowej w pracy aparatu PZPR w świetle przepisów wydanych w 1973 r. przez Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie
  Securing party and state secrets in the Polish United Workers’ Party apparatus in the light of the regulations issued in 1973 by the Polish United Workers’ Party’s Voivodeship Committee in Lublin
 • Przemysław Benken: Ideologia dżucze w wybranych dokumentach polskiej dyplomacji z lat osiemdziesiątych z zasobu Archiwum Akt Nowych i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  The Juche ideology in selected Polish diplomatic documents from the 1980s, from the resources of the Archive of New Records and the Archive of the Institute of National Remembrance

Materiały i dokumenty

 • Dawid Zagził: „…można powiedzieć, że jest pod psem”. Początki instalowania systemu władzy na Warmii i Mazurach na przykładzie powiatu mrągowskiego. Sprawozdanie z 28 lipca 1945 r.

Recenzje i omówienia

 • Sylwia Szyc: Mózes Csoma From North Korea to Budapest: North Korean Students in the Hungarian Revolution in 1956, Wydawnictwo Jipmoon Dang, Seoul 2016, ss. 187
 • Przemysław Mrówka: Robert Walenciak, Modzelewski–Werblan. Polska Ludowa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017, ss. 560

Sprawozdania

 • Daniel Czerwiński: Sprawozdanie z konferencji „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”

 

 

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

Szanowni Państwo!

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (nadsyłanie artykułów do 15 września 2018)

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (6 ptk. w wykazie MNiSzW z 2016 r.), wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zaprasza do nadsyłania tekstów do siódmego numeru czasopisma.

Artykuły należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (sylwia.szyc@ipn.gov.pl), w terminie do 15 września 2018 r.

 

Przedłużenie naboru tekstów do szóstego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” informuje o przedłużeniu do 15 października 2017 r. terminu nadsyłania tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do szóstego numeru czasopisma.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów, w szczególności dołączenie do artykułów i materiałów źródłowych streszczeń, słów kluczowych i bibliografii.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres mailowy: sylwia.szyc@ipn.gov.pl

Wiadomość

23.12.2013

Szanowni Państwo!

Niniejszym oddajemy do dyspozycji czytelników drugi numer naszego czasopisma, którego wydawcą jest Sekcja badań nad partią komunistyczną, działająca w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. Z satysfakcją odnotowujemy, iż pierwszy numer, który ukazał się rok temu, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dzięki temu nasz rocznik rozwinął się objętościowo i tematycznie. Pozyskaliśmy autorów zagranicznych – z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
W tym numerze zamieszczamy 13 artykułów, 5 publikacji dokumentów źródłowych oraz 3 recenzje i 2 sprawozdania z konferencji naukowych.

Redakcja

11.02.2013

Nakładem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego ukazała się książka
Dariusza Magiera pt. „System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990”
Zamówienia można składać na adres e-mail: rasil@home.pl

okladka1

 

 

Badania nad dziejami PZPR, która w latach 1949-1989 stanowiła rzeczywiste centrum władzy politycznej w Polsce, wciąż znajdują się w fazie początkowej, czego najlepszym dowodem wydaje się fakt, że nie doczekaliśmy się dotąd ani jednej pracy aspirującej do miana całościowej syntezy historii PZPR. Do jej powstania przybliża nas jednak wciąż rosnąca liczba opracowań dotyczących różnych aspektów działalności PZPR zarówno w całej Polsce, jak i w jej poszczególnych regionach. Do tej ostatniej kategorii należy praca dra Dariusza Magiera, dotycząca funkcjonowania aparatu PZPR w województwie bialskopodlaskim. Co jednak warte podkreślenia, Autor nie ograniczył się w niej do ściśle regionalnego kontekstu i podjął ambitną próbę uzupełnienia obrazu bialskopodlaskiej organizacji o szerszy kontekst dotyczący całego dziejów ruchu komunistycznego.

 

Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński)

 

Organizm PZPR nie był dotąd poddany całościowej analizie. Jego struktura, jeśli była opisywana, to fragmentarycznie, wycinkowo. Te badania są wciąż na etapie wstępnym, inaczej niż dzieje polityczne, dzieje ideologii, itd. Historiografia rodzima (dotycząca lat 1944-1990), opisawszy w zadowalający sposób momenty przełomów, ma za sobą pierwsze syntezy epoki, sięga już po tematy specyficzne: społeczne, ekonomiczne… . I bardzo dobrze! Niemniej „fabryka PZPR” w dużej mierze pozostaje nierozpoznana; nie jako źródło władzy, lecz jako instytucja, z całym bogactwem wewnętrznych procedur, układów organizacyjnych, zależności hierarchicznych.

Dariusz Magier – fachowiec, archiwista przecież – wyszedł z punktu analizy systemu kancelaryjnego, w trakcie którego stopniowo rozszerzał swoje badania – tak, że z suchej rozprawki archiwalnej powstało znakomite opracowanie o strukturze najważniejszego tworu instytucjonalnego Polski drugiej połowy XX wieku.

 

dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

06.07.2012

OGŁOSZENIE

            Od wielu lat prowadzone są badania naukowe nad systemem komunistycznym w Polsce i innych państwach. Powstały na ten temat setki, a nawet tysiące różnorodnych publikacji. Jednakże wciąż nie dysponujemy pełnym obrazem tego totalitarnego systemu. Jak dotąd w naszym kraju nie  istniało też specjalistyczne czasopismo, poświęcone tylko i wyłącznie historii komunizmu. W związku z tym grupa entuzjastów zajmujących się powyższą problematyką postanowiła powołać do życia niezależne internetowe pismo naukowe, w postaci rocznika: „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”. W dłuższej perspektywie ma ono pełnić rolę integrującą środowisko badaczy, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wydawcą czasopisma jest Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce, działająca w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. 20 grudnia 2012 r. ukazał się pierwszy numer rocznika, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu czasopisma wszystkich badaczy zainteresowanych dziejami komunizmu w Polsce, Europie i na świecie. Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy redakcji artykułów, tekstów źródłowych i recenzji, sformatowanych według reguł podanych w informacji dla autorów. Zapraszamy również do współtworzenia naszej strony internetowej http://www.komunizm.net.pl, poprzez nadsyłanie informacji o konferencjach, nowych publikacjach i innych wydarzeniach naukowych dotyczących tematyki komunizmu, a także publikowanych wcześniej własnych artykułów do działu „Czytelnia”.

ISSN 2299-890X
Libra_logo
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

facebook

facebook