gsgalezowski

Szósty numer rocznika naukowego „Komunizm”

Szanowni Państwo!

Ukazał się szósty numer rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja”.

SPIS TREŚCI

Studia i artykuły

 • Karol Sacewicz: Komintern w świetle polskiej publicystyki przeciwkomunistycznej II Rzeczypospolitej. Przyczynek do badań nad polskim antykomunizmem
  Comintern in the light of Polish anti-Communist journalism during the Second Polish Republic. A springboard to the study of Polish anti-Communism
 • Paweł Tarkowski: Życie polityczne i wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r. w powiecie bialskim
  Biała Podlaska County: political life and election to the Legislative Sejm in 1947
 • Krzysztof Andrzej Kierski: Komuniści w powiecie ciechanowskim w II Rzeczypospolitej
  Communists in Ciechanów County during the Second Polish Republic
 • Rafał Łatka: Przebieg negocjacji związanych z drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny – próba syntetycznego spojrzenia
  The course of negotiations over Pope John Paul II’s second pilgrimage to Poland. An attempt at synthesizing
 • Sylwia Maleszak: Działalność społeczno-polityczna Ligi Kobiet w województwie lubelskim w latach 1945–1957
  Social and political activities of the Women’s League in Lublin Voivodeship in the period of 1945–1957
 • Arkadiusz Kutkowski: Prokurator ze skazą. Przyczynki do biografii Henryka Podlaskiego
  A flawed prosecutor. A springboard to Henryk Podlaski’s biography
 • Paweł Sztama: Adama Humera życie przed bezpieką. Przyczynek do biografii
  Adam Humer: his life before the Communist security apparatus. A springboard for a biography
 • Sebastian Drabik: Władysław Machejek – partyjny literat
  Władysław Machejek – the Party’s literary man
 • Tomasz Czarnota: Zabezpieczenie tajemnicy partyjnej i państwowej w pracy aparatu PZPR w świetle przepisów wydanych w 1973 r. przez Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie
  Securing party and state secrets in the Polish United Workers’ Party apparatus in the light of the regulations issued in 1973 by the Polish United Workers’ Party’s Voivodeship Committee in Lublin
 • Przemysław Benken: Ideologia dżucze w wybranych dokumentach polskiej dyplomacji z lat osiemdziesiątych z zasobu Archiwum Akt Nowych i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
  The Juche ideology in selected Polish diplomatic documents from the 1980s, from the resources of the Archive of New Records and the Archive of the Institute of National Remembrance

Materiały i dokumenty

 • Dawid Zagził: „…można powiedzieć, że jest pod psem”. Początki instalowania systemu władzy na Warmii i Mazurach na przykładzie powiatu mrągowskiego. Sprawozdanie z 28 lipca 1945 r.

Recenzje i omówienia

 • Sylwia Szyc: Mózes Csoma From North Korea to Budapest: North Korean Students in the Hungarian Revolution in 1956, Wydawnictwo Jipmoon Dang, Seoul 2016, ss. 187
 • Przemysław Mrówka: Robert Walenciak, Modzelewski–Werblan. Polska Ludowa, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2017, ss. 560

Sprawozdania

 • Daniel Czerwiński: Sprawozdanie z konferencji „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”

 

 

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”

Szanowni Państwo!

Informacja o numerze 7 rocznika „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (nadsyłanie artykułów do 15 września 2018)

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja” (6 ptk. w wykazie MNiSzW z 2016 r.), wydawanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”, zaprasza do nadsyłania tekstów do siódmego numeru czasopisma.

Artykuły należy nadsyłać na adres sekretarza redakcji (sylwia.szyc@ipn.gov.pl), w terminie do 15 września 2018 r.

 

Konferencja Naukowa: Inteligencja w Polsce w latach 1914-1989. Ewolucja struktury, roli i postaw

26-28 września 2017 r.

Oddział lubelski Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Wodopojna 2

Organizatorzy:  Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Instytutem Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program konferencji

 

26 września

 

9.30-10.00  otwarcie konferencji

I.

Prowadzenie: dr hab. Mirosław Szumiło (IPN/UMCS)

10.00-10.20 prof. Maciej Janowski (IH PAN), Formowanie się etosu inteligenta oraz inteligencji jako warstwy społecznej

10.20-10.40 prof. Andrzej Nowak (IH PAN), Cywilizacyjna i społeczna rola inteligencji w Polsce w II połowie XIX wieku  i na początku XX

10.40-11.00 prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW), Dyskusja wokół misji inteligencji polskiej w II RP

11.00-11.20 prof. Janusz Żarnowski (IH PAN), Inteligencja jako warstwa społeczna przed wojną oraz jej losy w dobie powojennej

11.20-11.40 prof. Tomasz Zarycki (UW), dr Tomasz Warczok (UW), Ewolucja statusu i wewnętrznej struktury elit polskiej inteligencji w XX wieku świetle teorii „pola władzy” Pierre’a Bourdieu

 

11.40-12.10  dyskusja

12.10-12.30 przerwa kawowa

 

II.

Prowadzenie: prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

12.30-12.50 prof. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN), Inteligencja polska w II Rzeczypospolitej między misją społeczną,  służbą państwu i karierą

12.50-13.10 prof. Tadeusz Epsztein (IH PAN), Ziemiaństwo a inteligencja w II Rzeczypospolitej

13.10-13.30 prof. Konrad Zieliński (UMCS)Różne oblicza inteligencji żydowskiej w Polsce od przełomu XIX i XX wieku do 1939 r.

13.30-13.50 prof. Małgorzata Gmurczyk – Wrońska (IH PAN), Środowisko prawnicze w okresie międzywojennym

13.50-14.10 dr Karol Sacewicz (IPN), Inteligencja polska II RP wobec komunizmu. Zarys problemu

14.10-14.30 dr Sebastian Piątkowski (IPN)Eksterminacja inteligencji polskiej pod okupacją

niemiecką

 

14.30-15.00 dyskusja

15.00-16.00 przerwa obiadowa

 

III

Prowadzenie: prof. Janusz Wrona (UMCS)

16.00-16.20 dr Jarosław Chodak (UMCS), Aspiracje zawodowe czy statusowe? Procesy awansu do warstwy inteligencji w latach 1944-1989

16.20-16.40 dr Krzysztof Popiński (UE we Wrocławiu), System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945 r.

16.40-17.00 prof. Patryk Pleskot (IPN/PWSZ w Oświęcimiu), Ponad żelazną kurtyną. Problematyka zachodnich wpływów intelektualnych w komunistycznej Polsce (na przykładzie kontaktów polskich historyków z Francją)

17.00-17.20 prof. Krzysztof Kosiński (IH PAN), „Pan od polskiego”. Ireneusz Gugulski (1935-1990) – nauczyciel i wychowawca (Przyczynek do historii inteligencji w PRL)

17.20-17.40 dr Katarzyna Zawadka (IPN), Jak próbowano wykształcić nowego inteligenta- z dziejów szkolnictwa partyjnego PZPR

17.40-18.00 dr Daniel Przastek (UW), Między niezależnością a podporządkowaniem. Środowisko teatru w okresie Polski Ludowej

 

18.00-18.30 dyskusja

 

27 września

IV

Prowadzenie: dr hab. Marcin Kruszyński (IPN)

9.00-9.20 dr Małgorzata Ptasińska (IPN/UW)Inteligencja II RP na emigracji po 1939 r.

9.20-9.40 dr Sebastian Ligarski (IPN), Aparat przemocy PRL wobec środowisk twórczych

9.40-10.00 dr hab. Mirosław Szumiło, (IPN/UMCS), Inteligencja w Komitecie Centralnym PZPR

10.00-10.20 prof. Jan Żaryn (IPN/UKSW), Księża jako warstwa polskiej inteligencji (wiek XX)

10.20-10.40 dr Rafał Łatka (IPN), Prymas Wyszyński a inteligencja katolicka 1970-1981

 

10.40-11.10 dyskusja

11.10-11.30 przerwa kawowa

 

V

Prowadzenie: dr Konrad Rokicki (IPN/WUM)

11.30-11.50 prof. Jędrzej Chumiński (UE we Wrocławiu), „Nowa inteligencja” w polskich zakładach przemysłowych – analiza społeczno-demograficzna (1945-1956)

11.50-12.10 prof. Tadeusz Rutkowski (UW), Kształtowanie nowego modelu humanisty w Polsce Ludowej w latach 1948-1956 i jego efekty

12.10-12.30 prof. Janusz Wrona (UMCS), Stronnictwo Demokratyczne jako przystań dla inteligencji

12.30-12.50  dr Małgorzata Choma – Jusińska (IPN), Kreatorzy czy hamulcowi?  Rola inteligencji w działalności środowisk opozycyjnych w PRL

12.50-13.10 Michał Przeperski (IPN), Wentyl bezpieczeństwa czy wewnętrzna opozycja? Środowisko tygodnika „Polityka” 1957-1981

13.10-13.30 dr Marek Jedynak (IPN), Z szeregów Armii Krajowej do naukowych gabinetów. Studium przypadków, karier i dokonań

 

13.30-14.00 dyskusja

14.00-15.00 przerwa obiadowa

 

VI

Prowadzenie: prof. Jerzy Eisler (IPN, IH PAN)

15.00-15.20 dr Konrad Rokicki (IPN/WUM), Środowisko medyczne

15.20-15.40 dr hab. Cecylia Leszczyńska (UW), Prezesi, dyrektorzy, urzędnicy: kadry bankowe II RP i PRL

15.40-16.00 prof. Tomasz Sobczak (ZUT w Szczecinie), Ekonomiści w życiu publicznym II Rzeczypospolitej

16.00-16.20 dr Agata Kusto (UMCS), Od animatora do aktywisty. Wybrane postawy powojennych badaczy folkloru muzycznego  na Lubelszczyźnie

16.20-16.40 dr Elżbieta Romanowska (IPN), Kariera zawodowa prokuratorów w Polsce w latach 1919-1989

16.40-17.00 dr Huber Wilk (IH PAN), Kontynuacja czy nowy start. Inteligencja techniczna w powojennym przemyśle motoryzacyjnym (1945-1970)

 

17.00-17.30 dyskusja

17.30-18.00 przerwa kawowa

 

18.00-20.00  panel dyskusyjny: Rola inteligencji w życiu społecznym i politycznym w Polsce XX wieku:

Moderator: dr hab. Marcin Kruszyński (IPN)

Uczestnicy: prof. Jerzy Eisler (IPN/IH PAN)

prof. Marek Kornat (IH PAN/UKSW)

prof. Jan Pomorski (UMCS)

 

 

28 września

VII

Prowadzenie: dr Ewelina Szpak (IH PAN)

9.30-9.50 prof. Dorota Skotarczak (UAM), Awans społeczny i drogi wejścia do inteligencji w kinie II RP i PRL

9.50-10.10 dr Karolina Bittner (IPN), Kultura materialna polskiej inteligencji

10.10-10.30 dr Tomasz Osiński (IPN), Inteligencja w krzywym zwierciadle rysunków satyrycznych (1918-1989)

10.30-10.50 dr hab. Marcin Kruszyński (IPN), Marksistowsko-leninowski wzorzec inteligencji i jego propagowanie w edukacji szkolnej w PRL

10.50-11.10 dr Paweł Warot (IPN), Czy postkomunistyczna przeszłość była motorem awansu i kariery inteligencji po 1989 r.? Przykład Warmii i Mazur

 

11.10-11.40 dyskusja

11.40-12.10 przerwa kawowa

VIII

Prowadzenie: dr Tomasz Osiński (IPN)

12.10-12.30 dr Ewelina Szpak (IH PAN), Nie tylko dr Ewa – przedstawiciele służby zdrowia w środowisku wiejskim po 1945 r.

12.30-12.50 prof. Grzegorz Miernik (UJK), Nauczyciel wiejski w stalinizmie; przypadek Kielecczyzny

12.50-13.10 dr Sylwia Straszak-Chandoha (UE we Wrocławiu), dr Adriana Merta- Staszczak (Politechnika Wrocławska), Inteligencja wiejska na Dolnym Śląsku w latach  1945-1989

13.10-13.30 dr hab. Małgorzata Machałek (USz), Kadry dla rolnictwa – między ideologią a pragmatyką?

13.30-13.50 dr Marcin Stasiak (UJ), „Pan od fikołków”? Nauczyciel wychowania fizycznego jako przedstawiciel „nowej inteligencji” na polskiej prowincji po 1945 roku

 

13.50-14.30 dyskusja

14.30 zakończenie konferencji

Przedłużenie naboru tekstów do szóstego numeru czasopisma

Szanowni Państwo!

Redakcja rocznika naukowego „Komunizm: system–ludzie–dokumentacja” informuje o przedłużeniu do 15 października 2017 r. terminu nadsyłania tekstów (artykułów, materiałów źródłowych i recenzji) do szóstego numeru czasopisma.

Prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w Informacji dla autorów, w szczególności dołączenie do artykułów i materiałów źródłowych streszczeń, słów kluczowych i bibliografii.

Propozycje tekstów należy nadsyłać na adres mailowy: sylwia.szyc@ipn.gov.pl

Wiadomość

23.12.2013

Szanowni Państwo!

Niniejszym oddajemy do dyspozycji czytelników drugi numer naszego czasopisma, którego wydawcą jest Sekcja badań nad partią komunistyczną, działająca w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. Z satysfakcją odnotowujemy, iż pierwszy numer, który ukazał się rok temu, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dzięki temu nasz rocznik rozwinął się objętościowo i tematycznie. Pozyskaliśmy autorów zagranicznych – z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
W tym numerze zamieszczamy 13 artykułów, 5 publikacji dokumentów źródłowych oraz 3 recenzje i 2 sprawozdania z konferencji naukowych.

Redakcja

11.02.2013

Nakładem Siedleckiego Towarzystwa Naukowego ukazała się książka
Dariusza Magiera pt. „System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-1990”
Zamówienia można składać na adres e-mail: rasil@home.pl

okladka1

 

 

Badania nad dziejami PZPR, która w latach 1949-1989 stanowiła rzeczywiste centrum władzy politycznej w Polsce, wciąż znajdują się w fazie początkowej, czego najlepszym dowodem wydaje się fakt, że nie doczekaliśmy się dotąd ani jednej pracy aspirującej do miana całościowej syntezy historii PZPR. Do jej powstania przybliża nas jednak wciąż rosnąca liczba opracowań dotyczących różnych aspektów działalności PZPR zarówno w całej Polsce, jak i w jej poszczególnych regionach. Do tej ostatniej kategorii należy praca dra Dariusza Magiera, dotycząca funkcjonowania aparatu PZPR w województwie bialskopodlaskim. Co jednak warte podkreślenia, Autor nie ograniczył się w niej do ściśle regionalnego kontekstu i podjął ambitną próbę uzupełnienia obrazu bialskopodlaskiej organizacji o szerszy kontekst dotyczący całego dziejów ruchu komunistycznego.

 

Prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński)

 

Organizm PZPR nie był dotąd poddany całościowej analizie. Jego struktura, jeśli była opisywana, to fragmentarycznie, wycinkowo. Te badania są wciąż na etapie wstępnym, inaczej niż dzieje polityczne, dzieje ideologii, itd. Historiografia rodzima (dotycząca lat 1944-1990), opisawszy w zadowalający sposób momenty przełomów, ma za sobą pierwsze syntezy epoki, sięga już po tematy specyficzne: społeczne, ekonomiczne… . I bardzo dobrze! Niemniej „fabryka PZPR” w dużej mierze pozostaje nierozpoznana; nie jako źródło władzy, lecz jako instytucja, z całym bogactwem wewnętrznych procedur, układów organizacyjnych, zależności hierarchicznych.

Dariusz Magier – fachowiec, archiwista przecież – wyszedł z punktu analizy systemu kancelaryjnego, w trakcie którego stopniowo rozszerzał swoje badania – tak, że z suchej rozprawki archiwalnej powstało znakomite opracowanie o strukturze najważniejszego tworu instytucjonalnego Polski drugiej połowy XX wieku.

 

dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie)

06.07.2012

OGŁOSZENIE

            Od wielu lat prowadzone są badania naukowe nad systemem komunistycznym w Polsce i innych państwach. Powstały na ten temat setki, a nawet tysiące różnorodnych publikacji. Jednakże wciąż nie dysponujemy pełnym obrazem tego totalitarnego systemu. Jak dotąd w naszym kraju nie  istniało też specjalistyczne czasopismo, poświęcone tylko i wyłącznie historii komunizmu. W związku z tym grupa entuzjastów zajmujących się powyższą problematyką postanowiła powołać do życia niezależne internetowe pismo naukowe, w postaci rocznika: „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”. W dłuższej perspektywie ma ono pełnić rolę integrującą środowisko badaczy, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Wydawcą czasopisma jest Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce, działająca w ramach Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra”. 20 grudnia 2012 r. ukazał się pierwszy numer rocznika, do którego lektury serdecznie zapraszamy.

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu czasopisma wszystkich badaczy zainteresowanych dziejami komunizmu w Polsce, Europie i na świecie. Prosimy o nadsyłanie na adres mailowy redakcji artykułów, tekstów źródłowych i recenzji, sformatowanych według reguł podanych w informacji dla autorów. Zapraszamy również do współtworzenia naszej strony internetowej http://www.komunizm.net.pl, poprzez nadsyłanie informacji o konferencjach, nowych publikacjach i innych wydarzeniach naukowych dotyczących tematyki komunizmu, a także publikowanych wcześniej własnych artykułów do działu „Czytelnia”.

ISSN 2299-890X
Libra_logo
Lipiec 2018
P W Ś C P S N
« Cze    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031